Traductions

Ewa Kobylińska

TRADUCTIONS // TŁUMACZENIA

Littéraires, Audiovisuelles, Pragmatiques // Literackie, Audiowizualne, Użytkowe

 

Ils me font confiance : / Ufają mi

 

et beaucoup + / i wielu innych!

 

Je suis membre de / Należę do:

 

Bienvenue sur mon site ! // Witaj na mojej stronie ! (wersja polska poniżej)

Je suis traductrice et interprète franco-polonaise. Mon amour pour la poésie du son et du langage, ainsi que ma conviction profonde que la langue devrait être un outil de compréhension et non pas de discorde, m’ont poussée à ce métier que j’exerce depuis 10 ans.

Ce métier demande beaucoup d’autodiscipline, de précision, de finesse et d’entêtement (eh oui, parfois, le traducteur cherche la traduction d’un seul mot pendant des heures !), ainsi qu’un certain sens d’esthétique, d’observation et d’écoute (eh oui, pour connaître une langue, il ne suffit pas de lire des dictionnaires et/ou des livres, il faut savoir entendre comment les gens parlent vraiment…). Quoi encore ? Une bonne dose de curiosité, la sensibilité langagière, du talent pour les langues, une culture générale bien développée, souvent une bonne présentation (si l’on est également interprète) et puis… il faut bien supporter le travail en solitaire. Finalement, la chose la plus importante : la responsabilité. Les résultats de notre travail peuvent avoir des conséquences directes sur les vies des autres.

Ai-je tout cela ? J’essaie. Je prends soin de la langue que j’utilise : je fais attention au style, aux registres de la langue, à la grammaire et à la mise en page. Je suis précise, consciencieuse, créative et sérieuse. Je respecte toujours la date limite (la deadline).

Dans la mesure du possible, je fais relire mes traductions par des professionnels (franco- ou polonophones, écrivains et/ou traducteurs). Parfois, un regard extérieur est très important !

J’ai commencé mon apprentissage de la langue française à l’âge de 12 ans, quand j’ai été admise au Collège Bilingue Stefania Sempolowska à Varsovie. Des cours intensifs de français plusieurs heures par semaine, différentes matières enseignées en français… (géographie, mathématiques, histoire, physique, biologie). J’ai poursuivi l’apprentissage au Lycée Bilingue Stefania Sempolowska. C’est à cette époque-là que j’ai commencé à m’orienter vers mes domaines de prédilection : traduction, littérature, cinéma, arts. En 2009, le Bac bilingue en poche, j’ai obtenu mes premières propositions de travail professionnel : la traduction de sous-titres et de poèmes… L’expérience m’a plu à tel point que j’ai décidé d’étudier la langue et la littérature françaises au sein de la faculté de la Philologie Romane à l’Université de Varsovie. En 2012,  j’ai obtenu ma licence en philologie romane avec la mention TB et j’ai décidé de découvrir d’autres horizons et améliorer mon français. Je suis partie à Paris pour faire un échange Erasmus. Mon séjour qui ne devait, au départ, durer qu’une année, continue… Et c’est déjà ma huitième année !

À l’Université Diderot Paris VII, j’ai fait d’abord mon Master 1 en Lettres, Arts et Pensée Contemporaine et j’ai soutenu, avec la mention TB, mon premier mémoire de Master ayant pour sujet : « La sexualité féminine dans la Trilogie de la Dépression de Lars von Trier ». Et ensuite, en 2014, j’ai reçu mon diplôme de Master 2 à la même université, suite à la soutenance de mon mémoire de Master 2 intitulé : « Séverine la perverse. Fantasmes masochistes dans Belle de jour de Luis Buñuel ». J’ai eu l’honneur d’être gratifiée par la mention TB et d’avoir eu comme directeur de mémoire Monsieur le Professeur Éric Marty, un grand spécialiste de littérature contemporaine.

Tout au long de mon parcours, j’ai effectué de nombreuses traductions, dans des domaines très variés… Mais vous pourrez découvrir toute mon expérience sur ce site que je vous invite à consulter !

PS. Par souci de bonne visibilité, les textes en polonais sont écrits en italique. Quant aux guillemets, le wordpress ne permet l’utilisation ni des guillemets français, ni polonais. La seule option est celle-ci :  »  » .

MON CV EN FRANÇAIS :  Cliquer pour visualiser le CV en PDF ou WORD

 

Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.17


 

Jestem tłumaczką pisemną i ustną polsko-francuską. Moja miłość do poezji dźwięku i języka oraz głębokie przekonanie, że język powinien być narzędziem porozumienia, a nie niezgody skłoniły mnie do wybrania tego zawodu, który wykonuję już od 10 lat.

Zawód ten wymaga wiele samodyscypliny, precyzji i uparcia (ach tak, czasem tłumacz szuka tłumaczenia jednego tylko słowa przez wiele godzin!), jak i finezji oraz pewnego wyczucia estetyki,  obserwacji i słuchania (ach tak, by dobrze poznać dany język, nie wystarczy czytanie słowników i/lub książek, trzeba też wiedzieć, jak ludzie mówią naprawdę). Czego jeszcze? Dużej dawki ciekawości świata, wrażliwości językowej, talentu do języków, erudycji i bogatej wiedzy, często nieskazitelnej prezencji (jeśli wykonuje się również tłumaczenia ustne) i jeszcze… trzeba dobrze znosić pracę w samotności. I na koniec, rzecz najważniejsza: odpowiedzialność. Rezultaty naszej pracy mogą mieć bezpośredni wpływ na ludzkie życie.

Czy ja mam to wszystko? Próbuję. Dbam o język, którego używam- zwracam uwagę na poprawność stylistyczną i gramatyczną moich tekstów, jak i na rejestry języka. Jestem dokładna, sumienna, kreatywna i solidna. Tłumaczenia wykonuję zawsze na czas.

W ramach możliwości, konsultuję moje tłumaczenia z osobami zawodowo zajmujących się słowem pisanym (franko- lub polonofonami, pisarzami i/lub tłumaczami). Nieraz spojrzenie z zewnątrz jest bardzo ważne!

Zaczęłam naukę języka francuskiego w wieku 12 lat, gdy zostałam przyjęta do Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie. Intensywna nauka języka francuskiego wiele godzin w tygodniu, różne przedmioty wykładane po francusku… (historia, geografia, fizyka, matematyka, biologia) Kontynuowałam naukę w Liceum Dwujęzycznym w tym samym kompleksie szkolnym. W tamtym okresie zaczęłam skłaniać się ku dziedzinom, które miały stać się nie tylko pasją, ale też zawodem: tłumaczenia, literatura, sztuka, film. W 2009 roku, po zdaniu dwujęzycznej matury, zaczęłam dostawać pierwsze propozycje tłumaczeniowe- listy dialogowe, wiersze. To doświadczenie tak mi się spodobało, że postanowiłam studiować literaturę, język i kulturę francuską na Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku uzyskałam licencjat z wynikiem « dobry+ » i postanowiłam odkryć inne horyzonty i udoskonalić moją znajomość języka francuskiego. Wyjechałam do Paryża na wymianę « Erasmus ». Mój pobyt, który w założeniu miał trwać niecały rok, trwa nadal… I to już ósmy rok!

Na Uniwersytecie Paris VII Diderot najpierw ukończyłam Master 1 (czyli pierwszy rok studiów magisterskich) na kierunku Literatura, Sztuka i Kino i obroniłam z wynikiem bardzo dobrym moją pierwszą pracę magisterską pod tytułem: « Kobieca seksualność w Trylogii Depresji Larsa von Triera ». Następnie, w roku 2014, uzyskałam dyplom Master 2 (czyli dyplom magistra) na tym samym wydziale, po obronieniu mojej drugiej pracy magisterskiej o tytule: « Fantazje masochistyczne w filmie Piękność Dnia Luisa Buñuela ». Miałam zaszczyt otrzymać ocenę bardzo dobrą i mieć za promotora pana profesora Érika Marty , uznanego specjalistę od literatury współczesnej.

Przez cały ten czas wykonałam wiele tłumaczeń w rozmaitych dziedzinach… Lecz możesz odkryć wiele z tych doświadczeń na tej stronie, do której zwiedzenia Cię zachęcam!

PS. Chcąc, by strona była czytelniejsza, napisałam większość tekstów po polsku kursywą, a dla tych po francusku zachowałam czcionkę normalną. Co do cudzysłowów, wordpress nie daje możliwości używania właściwych cudzysłowów dla danego języka, bo jedyną opcją jest ta:  » « .

 

MOJE CV PO POLSKU: Kliknij tu, by zobaczyć CV PDF lub WORD

Screen Shot 2019-02-11 at 18.10.15